Informacja o Danych Osobowych posiadanych przez Zakład Produkcyjno-Usługowy „ GLASS“ Kobyłka

25.05.2018r. Wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno Usługowy „GLASS“ z siedzibą w 05-230 Kobyłka ul.Węgierska 2, NIP-125-001-86-45.

Dbamy o to , aby dane były odpowiednio zabezpieczane . Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • dane identyfikacyjne niezbędne do prawidłowego prowadzenia obrotu handlowego

  • dane kontaktowe do osób z którymi prowadzimy uzgodnienia dotyczące współpracy handlowej oraz serwisowej

  • dane korespondencyjne w postaci adresów geograficznych i elektronicznych do przekazywania informacji dotyczących naszej współpracy oraz przedmiotów obrotu handlowego

  • dokumenty handlowe i zamówienia dotyczące naszej współpracy

  • umowy dotyczące naszej współpracy

  • korespondencję elektroniczną oraz papierową dotyczącą naszej współpracy

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochrone przed niekontrolowanym dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników Z.P.U GLASS.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Wszelkie prośby w tym zakresie prosimy kierować na adres: : biuro@zpuglass.pl , telefon 22 786 15 27 lub korespondencyjnie na adres: Zakład Produkcyjno-Usługowy „GLASS“, 05-230 Kobyłka ul.Węgierska 2.

Kobyłka 25.05.2018r